Stacionárne

70 od firmy Layher sa radí do kategórie rámových lešení (dielcových). Tento systém spĺňa všetky požiadavky kladené na tento typ lešenia. Znamená to bezpečnosť a rýchlosť montáže nezávisle od miesta použitia. Osová vzdialenosť zvislých stĺpikov rámu je 0,73 m.

Široká ponuka podláh z rôznych konštrukčných materiálov umožňuje bezpečné vykonávanie prác v rôznych situáciách. Lešenie je dostupné v dĺžkach 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07 a 4,14 m.
Lešenie Blitz sa používa ako pracovné lešenie pri realizácii fasádnych prác alebo ako ochranné, pojazdné lešenie a tiež sa dá využiť ako nosná konštrukcia pre strešné nosníky či pracovné lávky.
Lešenie Blitz šírky 0,73 m z pozinkovanej ocele sa radí do 3. triedy (triedy zaťaženia) v súlade s normou DIN 4420/HD1000.
Systém lešenia Layher Blitz má atest vystavený Deutsches Institut fűr Bautechnik (nemeckým Ústavom stavebnej techniky) so sídlom v Berlíne a je povolený na používanie pod číslom povolenia na používanie Z-8.1-16.2.
Štatistický atest, vystavený Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Úradom pre kontrolu stavebnej techniky), zahŕňa 10 typických oceľových lešenárskych konštrukcií Layher Blitz 70 do maximálnej výšky montáže 80 m. Pre väčšie výšky je nutné zaistiť individuálny projekt so statickým posudkom.
V Slovenskej republike montážne lešenia Layher vyhovujú norme DIN 4422 (HD 1004), ako aj slovenským technickým normám a tým najnovším bezpenostným predpisom - doložené certifikátom zo štátnej skúšobne SKTC 115, TÜV certifikátom a GS certifikátom. 

Lešenie Blitz 70 od firmy Layher sa radí do kategórie rámových lešení (dielcových). Tento systém spĺňa všetky požiadavky kladené na tento typ lešenia. Znamená to bezpečnosť a rýchlosť montáže nezávisle od miesta použitia. Osová vzdialenosť zvislých stĺpikov rámu je 0,73 m.

Široká ponuka podláh z rôznych konštrukčných materiálov umožňuje bezpečné vykonávanie prác v rôznych situáciách. Lešenie je dostupné v dĺžkach 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07 a 4,14 m.

Lešenie Blitz sa používa ako pracovné lešenie pri realizácii fasádnych prác alebo ako ochranné, pojazdné lešenie a tiež sa dá využiť ako nosná konštrukcia pre strešné nosníky či pracovné lávky.

Lešenie Blitz šírky 0,73 m z pozinkovanej ocele sa radí do 3. triedy (triedy zaťaženia) v súlade s normou DIN 4420/HD1000.

Systém lešenia Layher Blitz má atest vystavený Deutsches Institut fűr Bautechnik (nemeckým Ústavom stavebnej techniky) so sídlom v Berlíne a je povolený na používanie pod číslom povolenia na používanie Z-8.1-16.2.

Štatistický atest, vystavený Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Úradom pre kontrolu stavebnej techniky), zahŕňa 10 typických oceľových lešenárskych konštrukcií Layher Blitz 70 do maximálnej výšky montáže 80 m. Pre väčšie výšky je nutné zaistiť individuálny projekt so statickým posudkom.

V Slovenskej republike montážne lešenia Layher vyhovujú norme DIN 4422 (HD 1004), ako aj slovenským technickým normám a tým najnovším bezpenostným predpisom - doložené certifikátom zo štátnej skúšobne SKTC 115, TÜV certifikátom a GS certifikátom. 

 

ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY SYSTÉMU LAYHER BLITZ:


NASTAVITEĽNÉ PÄTKY
Umožňujú vyrovnanie do zvislej plochy a prekonanie drobných terénnych nerovností. Umožňujú nastavenie v rozsahu od 0,11 do 1 m, pre väčší sklon v teréne sa používajú výkyvné nastaviteľné pätky, ktoré zaručujú správnu kontaktnú plochu s podkladom.

ZVISLÉ RÁMY

Základný rám má rozmer 2 × 0,73 m. Ďalej existuje veľa vyrovnávacích rámov s výškou 0,66; 1 a 1,5 m. Podľa požiadavky je možné použiť rám šírky 1 m na tvorbu podchodu (pre jeden jednosmerný peší pruh) aj 1,5 m (na tvorbu podchodu pre dva pešie protismerné pruhy). 

 

LEŠENÁRSKE PODLAHY
V závislosti od podmienok stavby (druh a veľkosť zaťaženia, protipožiarna odolnosť, výška výstavby atď.) je možné voliť rôzne druhy podláh: oceľové, hliníkovo-preglejkové, plastové alebo drevené, v rôznych rozmeroch:

 

  • šírka 0,19; 0,32; 0,73 m,
  • dĺžka 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m.

 

Pre vertikálnu komunikáciu sú určené hliníkovo-preglejkové podlahy s integrovanými hliníkovými, popr. oceľovými závesnými rebríkmi. Prechodové podlahy sa dodávajú v šírke 0,73 m a v dĺžke 2,57; 3,07 a 2,07 m. Na vytvorenie pracovných podláh sa používajú perforované oceľové podlahy. Oceľové podlahy sú vybavené špeciálnymi kruhovými otvormi. Pomocou týchto otvorov je možné jednoducho vytvoriť výplne výklenkov alebo rozšírenie podlahy bez nutnosti použitia ďalších nosných prvkov. 

ZVISLÁ VÝSTUŽ
Pre zaistenie dostatočnej tuhosti konštrukcie lešenia sa používajú zvislé diagonály a vodorovná vystuž, ktorá tvorí komplexný systém výstuže konštrukcie lešenia. Zásady používania stanovujú podrobné statické podmienky a odporúčania výrobcu.

KOTVENIE
Pre zaistenie stability sa rámové lešenie kotví do fasády alebo nosnej konštrukcie objektu. V prípade, že nie je možnosť použiť štandardný spôsob  kotvenia, je nutné zaistiť stabilitu iným spôsobom. Pre tento účel je možné aplikovať základné zásady pre stabilitu voľne stojacich (nekotvených) lešení. Základňa nekotvenej konštrukcie sa v smere kolmo na fasádu objektu rozšíri pomocou oporných veží. Ich konštrukčné usporiadanie a vzdialenosť musia byť stanovené statickým výpočtom. Na ukotvenie sa používajú kotvy typu Blitz alebo štandardné kotvy v dĺžkach 0,38; 0,95 a 1,45 m spolu so spojkou pre kotvu do EUROrámu. Kotvová rúrka sa k rámu prichytáva pomocou pevných (popr. otočných) objímkových spojok. Na fasádu objektu  je lešenie prichytené kotvovou skrutkou s okom a príchytkou. Hustota kotvového rastra vychádza z manuálu výrobcu, v prípade individuálneho projektu zo statického výpočtu.

DOPLNKOVÉ PRVKY 
V závislosti od podmienok staveniska je možné rámové lešenia doplniť o širokú škálu doplnkových komponentov, ako sú napr. rozširujúce konzoly 0,36; 0,50; 0,73 a 1,09 m na rozšírenie konštrukcie a obchádzanie výstupkov, vyplnenie výklenkov lešením atď.,  priehradové nosníky (napr. vjazdy do brán) a míňanie prekážok šírky od 3,07 do 6,14 m, ťažké konzoly, ktoré umožňujú zavesenie lešenia nad neúnosnými podkladmi, ochranné striešky, prvky zavesených lešení (reťaze, spojky, nosníky), prvky pojazdných lešení  (brzdené kolieska), hliníkové rebríky pre zvislé prielezy, ochranné siete, plachty, systém Protec a mnoho iných lešení.

PRVKY BOČNEJ OCHRANY
Jednoduché a dvojité zábradlie v pozdĺžnom a priečnom smere chráni pred pádom osôb. S cieľom nasadenia zábradlia nad poslednou pracovnou podlahou sa používajú zábradľové stĺpiky a nosníky. Dĺžky zábradlí sú prispôsobené dĺžke použitých podláh od 0,73 do 4,14 m. V štandardnej zostave sa zriaďuje ochranné zábradlie iba z vonkajšej strany. V prípade väčšej medzery medzi vnútornou podlahou a priľahlou stenou objektu je možné vytvoriť vnútorné zábradlie pomocou zábradľových spojok.

Okopové zarážky slúžia na zaistenie okraja pracovnej podlahy a zamedzujú pádu náradia či materiálu, ktorý sa nachádza bezprostredne na pracovnej podlahe. Osádzajú sa v pozdĺžnej a čelnej rovine lešenia. Okopové zarážky sú prispôsobené dĺžke použitých pracovných podláh, tzn. od 0,73 do 4,14 m. V štandardnej zostave sa okopové zarážky osádzajú iba z vonkajšej strany konštrukcie lešenia. Rovnako ako pri zábradlí je možné pomocou polospojky s úchytkou osadiť okopovú zarážku na vnútornú stranu pracovnej podlahy.