Etický kódex

Etický kódex Ramirentu prispieva k úspechu Ramirentu a zaisťuje nám i našim akcionárom spoločne akceptované pravidlá. Náš Etický kódex vytvára jednotný základ pre všetky obchodné transakcie a pracovné úlohy. Etický kódex charakterizuje kultúru našej spoločnosti, spoločne akceptovanú prax a náš záväzok dodržiavať zákony a predpisy.

 

1. Rovnaké príležitosti a zákaz diskriminácie.

Pracovisko s dobrou atmosférou zahŕňa rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre všetkých, spoločnú zodpovednosť za blaho ostatných a rešpekt k názorom druhých. Spoločne budeme stále pracovať na tom, aby sme vytvorili vhodné a stimulujúce pracovné prostredie charakterizované pocitom bezpečia, pracovným uspokojením a spoluúčasťou. Netolerujeme diskrimináciu, obťažovanie ani porušovanie práv. Na základe rovnosti všetkých osôb si preukazujeme vzájomný rešpekt a sebaúctu. Každý má právo na rozvoj založený na súčastných a budúcich potrebách Ramirentu a spolupracovníkov. Otvorená výmena a interakcia rôznych skúseností, dovedností a hodnôt stimuluje tvorivú atmosféru. Máme otvorenú pracovnú atmosféru, kde každý môže slobodne vyjadriť svoj názor, zúčastniť sa a ovplyvniť vývoj spoločnosti a podporiť tento vývoj vykonávaním svojej každodennej práce s maximálnym úsilím.

 

1.1. Ľudské práva. 

Ako zamestnávateľ sa Ramirent zaviazal dodržiavať princípy v Základnej dohode Medzinárodnej organizácie práce (ILO): slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania, rovnaké odmeňovanie pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty, zrušenie nútenej práce, vylúčenie diskriminácie z dôvodu rasy, pohlavia, farby pleti, náboženstva, politického presvedčenia, národnostného či sociálneho pôvodu a zrušenie detskej práce. Tiež očakávame od našich zákazníkov, dodavateľov a iných spolupracujúcich partnerov, že budú preukazovať našim zamestnancom rešpekt na základe ich rovnoprávnosti..

 

1.2. Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci.

Snažíme sa zaistiť bezpečné, zdravé a dobre riadené pracovné prostredie. Dbáme na prevenciu nehôd a úrazov prostredníctvom politík, ktoré minimalizujú, pokiaľ je to možné, príčiny rizík prítomných v pracovnom prostredí. Zriaďujeme a udržiavame systémy a ideálne postupy pre odhalenie, zabránenie, reakciu a riešenie potencionálnych pracovných hrozieb pre zdravie a bezpečie celého personálu.

 

1.3. Vedľajší pracovný pomer.

Zamestnanci Ramirentu sa nemôžu angažovať bez predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľa v konkurenčnom podniku alebo v činnostiach, ktoré môžu byť škodlivé pre dôveru voči spolupracovníkom a Ramirentu ako organizácii. Vedľajší pracovný pomer nesmie byť ani tak náročný, aby ovplyvňoval schopnosť zamestnanca vykonávať jeho prácu s plným nasadením a koncentráciou. Pokiaľ je vedľajší pracovný pomer uzatvorený s obchodnou spoločnosťou, mal by tomuto predchádzať súhlas vedenia.

 

2. Naše vzťahy k zákazníkom, dodávateľom a spolupracujúcim partnerom.

Úspešné podnikanie závisí na dobrých vzťahoch k zákazníkom, dodávateľom a iným spolupracujúcim partnerom. Preto my v Ramirente kladieme tak veľký dôraz na vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov so subjektami okolo nás. Existuje mnoho dobrých príležitostí pre stretávanie a výmenu názorov, napr. informačné schôdze, schôdzky so zákazníkmi a študijné cesty. V priebehu takéhoto budovania vzťahov nemusia byť vždy námetom diskusie stroje a technické riešenia. Sociálne kontakty sú dôležitou časťou obchodných vzťahov, ale je dôležité, aby sa uskutočňovali takým spôsobom, ktorý by nemohol byť spochybnený vonkajšími subjektami.

 

2.1. Odmietnutie korupcie a úplatkárstva.

Ramirent sa nezapája do obchodných vzťahov, ktoré by mohli viesť ku konfliktom záujmov. Neposkytujeme úplatky ani ilegálne platby pre získanie či udržanie si obchodov. Neprijímame dary od obchodných partnerov prekračujúce obvyklý štandard pohostinnosti. Normy pre naše jednanie sa zakladajú na pravidlách miestnych daňových úradov. Pokiaľ ide o dary, ktoré dávame našim zákazníkom, spolupracujúcim partnerom atď., máme v našom sortimente darov len také produkty, ktorých hodnota zodpovedá pravidlám miestnych daňových úradov. Dary, ktoré sú v rámci miestnej daňovej legislatívy povolené, môžu byť zakázané v rámci legislatívy vzťahujúcej sa k úplatkárstvu a korupcii. Pokiaľ prijatie daru so sebou nesie inherentnú možnosť konfliktu záujmov, vždy si najskôr vyjasníme situáciu s vedením. Našou politikou zaisťujeme, aby sa ani naši zákazníci, ani naši dodávatelia a ani my sami neocitli v situácii, ktorá by mohla byť považovaná za úplatkárstvo alebo korupciu. Jedná sa o závažný trestný čin, pri ktorom nesú oba subjekty rovnakú vinu, či už ten, kdo dáva, alebo ten, kdo dar prijíma.

 

2.2. Odmietnutie prepisovania faktúr.

Prepis faktúry nie je úplne neobvyklý fenomén. Prepisovanie faktúr vždy vedie ku skresleniu a teda je nezákonný. V Ramirente faktúry neprepisujeme. Takáto žiadosť musí byť vždy našimi zamestnancami odmietnutá. Týmto zabraňujeme našim zákazníkom a/alebo zamestnancom, aby spáchali trestný čin.

 

2.3. Férová súťaž a vyhovenie protimonopolnému zákonodárstvu.

Zdravé hospodárenie celej spoločnosti vyžaduje funkčnú súťaž vo všetkých priemyslových odvetviach. Ramirent podporuje a usiluje o súťaž a voľný trh, a teda je proti všetkej spolupráci, ktorá obmedzuje alebo zabraňuje voľnej súťaži. Takouto prísne zakázanou spoluprácou je napríklad dohoda o cenách alebo zdielanie trhu alebo zákazníkov s konkurentmi. Detailnejšie pravidlá a inštrukcie k tejto záležitosti sú dostupné v Príručke o dodržiavaní súťaže skupiny Ramirent na Intranete skupiny: intra.ramirent.com/ Právna sekcia a riadenie spoločnosti.

 

2.4. Dôverné a vnútorné informácie.

Ramirent má otvorenú komunikačnú politiku, ktorá je podstatnou súčasťou kultúry spoločnosti, prostredníctvom otvorenej komunikácie, entuziazmu, motivácie a výmeny skúseností v rámci rastu spoločnosti. Cez to všetko je dôležité chrániť dôverné informácie spoločnosti, ako v nižšie uvedených prípadoch:• Dôverné vnútorné informácie o spoločnosti: Ako verejne kótovaná spoločnosť Ramirent dodržiava pravidlá a predpisy burzy OMX Nordic Exchange Helsinki, ktorá stanovuje pravidlá pre odhaľovanie citlivých informácií, na ktoré reaguje cena akcií spoločnosti. V skupine Ramirent musia byť všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na cenu akcií Ramirentu a preto spadajú pod pravidlá a predpisy burzy, najskôr poskytnuté iba prostredníctvom Oddelenia pre komunikáciu spoločnosti a investorské vzťahy (viď. vnútorné inštrukcie a stratégie zverejňované skupinou Ramirent na intra.ramirent.com). Toto má zaistiť, že informácie budú distribuované v správnom formáte v rovnakej dobe všetkým stranám a budú synchronizované s internou komunikáciou spoločnosti. Všetky zverejnenia pre akciové burzy sú pripravované v spolupráci s príslušnou spoločnosťou Ramirent a Oddelením pre komunikáciu spoločnosti. Finančné informácie a informácie o vývoji skupiny môžu byť zverejňované iba Oddelením pre komunikáciu spoločnosti. Žiadne iné finančné informácie než tie, ktoré boli publikované Oddelením pre komunikáciu spoločnosti, nemôžu byť šírené. Iné dôverné informácie o spoločnosti: • Vo vzťahu k našim zákazníkom a spolupracujúcim partnerom: Informácie o cene a objeme zákazok, informácie o našich zákazníkoch predkladajúcich nám ponuky na spoluprácu a podobne. • Vo vzťahu k našim dodávateľom: informácie vzťahujúce sa k vývoju výrobkov, testom výrobkov, cenám, podmienkam dodania a podobne.  Interne: •Informácie vzťahujúce sa k našej schopnosti súťažiť a rásť a samozrejme informácie vzťahujúce sa k našim zamestnancom. Rovnakým spôsobom, ktorým chránime naše informácie o našich zákazníkoch a o dodávateľoch, predpokladáme, že naši spolupracujúci partneri budú chrániť naše informácie. Preto sme všetci zodpovední za to, že interné informácie o spoločnosti, ktoré neboli publikované, sú dôverné.

 

2.5. Bezpečnosť.

IT informácie, na ktoré  odkazujeme v predchádzajúcom bode, sú ukladané v stále väčšom rozsahu na počítačových médiách. Je však rovnako dôležité chrániť informácie ukladané na počítačoch ako všetky ostatné informácie (viď. Bezpečnostná IT politika skupiny Ramirent na intra.ramirent.com/ Group IT).

 

3. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť.

Ramirent se snaží prispievať k udržateľnému vývoju. Podnikateľská koncepcia berie ohľad na životné prostredie. Spoločnosti a jednotlivci, ktorí si prenajímajú stroje a zariadenia, mnamiesto aby ich vlastnili, ovplyvňujú pozitívne životné prostredie a použitie zdrojov na Zemi niekoľkými spôsobmi. Je potrebných menej strojov, nové stroje sú ekologickejšie. Životné prostredie, pracovné prostredie a bezpečnosť práce sú integrované do operativných cieľov. Pracujeme metodicky, aby sme chránili životné prostredie, vytvárali dobré pracovné prostredie, zabránili nehodám a zaistili bezpečné operácie. Priebežne sledujeme vývoj pravidiel a predpisov, meníme naše postupy a metódy podľa meniacich sa podmienok a stále informujeme našich zákazníkov, napr. v spoločných projektoch. Na našich dodávateľov kladieme jasné ekologické požiadavky. Naši zákazníci by mali vedieť, že keď si od nás prenájmu stroje a zariadenia, je ich voľba ekologicky perfektná a bezpečná. Máme dôkladný systém siahajúci od prípravy až po realizáciu a finalizáciu projektu. Systém zahŕňa posúdenie rizík, otázky spojené s ručením, školením našich vlastných zamestnancov a zamestnancov zákazníka, manipuláciu s chemikáliami a prípravu na možné nehody a krízy.

 

4. Sponzorstvo a angažovanosť v spoločnosti.

Naša sponzorská politika primárne podporuje programy vzťahujúce sa k športu, kultúre a ochrane životného prostredia. Ramirent nepodporuje sponzorské aktivity, ktoré podporujú politickú činnosť, násilie, náboženské skupiny, alkohol a drogy. Pre nás je sponzorstvo o obchodnom marketingu, vzájomnej výmene medzi dvoma či viacerými stranami, kde účelom sponzorského projektu je pre spoločnosť získať ekonomické výhody z tejto angažovanosti. Jedným základným princípom je, že požadujeme niečo na oplátku tak, aby aspoň čiastočne bol sponzorský projekt vzájomným podnikom a aby čiastočne neboli investície považované z daňovej perspektívy za dar. Pre sponzorské projekty musia byť vždy uzatvorené písomné zmluvy. Považujeme za dobrý princíp nájsť rovnováhu medzi rôznymi sponzorskými projektami tak, aby mohlo byť sponzorovaných viacero podnikov. Ramirent podporuje svoje dcérske spoločnosti a personál, aby sa účastnili verejných programov obcí a podporili verejné dobro za podmienky, že neexistujú žiadne napojenia na politické strany, osobné volebné kampane alebo organizácie, ktoré zaujímajú politické stanoviská. Ako spoločnosť, Ramirent nikdy nezaujíma pozíciu v politických otázkách, nepodporuje žiadne politické strany ani neposkytuje ekonomickú podporu politickým činnostiam. V športe primárne sponzorujeme jednotlivé udalosti a súťažiace organizácie. Čo sa týka podpory jednotlivých športovcov, sme skôr proti. Pokiaľ ide o kultúru, služba na oplátku pozostáva z toho, že žiadame kulturné osobnosti, aby učili našich zamestnancov v oblastiach ako je posielanie správ, neverbálna komunikácia a podobne. Ramirent je za to, aby jej dcérske spoločnosti podporovali študentské činnosti vzťahujúce sa k obchodným projektom Ramirentu. Zameranie výskumu môže mať vzťah k ekológii, východnej Európe, bezpečnosti práce, zariadeniam a strojom a k oblasti stavebníctva a stavebných metód.